Opis a identifikácia

 

Drop fúzatý alebo drop veľký (Otis tarda Linnaeus, 1758) patrí do čeľade dropovitých (Otitidae), radu žeriavotvarých (Gruiformes) vtákov. Drop fúzatý je stepný druh, ktorý prispôsobil svoje stanovištné nároky poľnohospodársky využívaným plochám a pasienkom v európskom areáli rozšírenia. Je celosvetovo ohrozený, klasifikovaný ako zraniteľný (Collar et al. 1994), a zahrnutý v prílohe I Európskej smernice o vtákoch, Dodatku II Bernskej konvencie, Dodatku I Bonnskej konvencie a Dodatku I Dohody o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. 

 

Biológia druhu

BIOTOPY

Pôvodné stepné biotopy boli z veľkej miery premenené na intenzívne obhospodarovanú poľnohospodársku krajinu. Kvôli zmenám biotopov a intenzifikácií poľnohospodárstva v druhej polovici 20. storočia, obýva Drop fúzatý na Slovensku len náhradné stanovištia. Preferuje otvorenú krajinu s biotopmi stepného charakteru, tvorené prevažne pastvinami zmiešanými s nízkymi plodinami ako pšenica, jačmeň a ďatelina. Zimoviskami sú väčšinou poľnohospodárske plochy s lucernou alebo repkou prípadne úhorové plochy a trvalé trávne porasty.

HNIEZDENIE

Hniezdo je na zemi, na miestach s vhodným rastlinným krytom, v kultúrnej krajine najmä v obilných, v lucernových alebo v hrachových monokultúrach. Miesto hniezdenia vyberá sliepka a je zvyčajne v blízkosti tokanísk, ktorými sú otvorené polia s nižšou vegetáciou v poľnohospodárskej krajine (často oziminy). V pôvodných stepných podmienkach (napr. v Maďarsku) hniezdi drop v trvalých trávnych porastoch, ktorých výška zaručuje dostatočné ukrytie sediacej sliepky. Pre úspešné hniezdenie je nevyhnutná nízka úroveň vyrušovania.Hniezdo je len plytká priehlbina v zemi takmer bez výstelky. Od konca apríla až do augusta znáša sliepka obvykle dve vajcia (vzácnejšie jedno alebo tri, výnimočne viac). Sedí na nich spravidla 25-27 dní. Zvlášť spočiatku reaguje veľmi citlivo na každé vyrušenie a znášku ľahko opustí. O vyliahnuté mláďatá sa stará výlučne sliepka a vodí ich 6-7 týždňov až do doby, kedy začínajú lietať a koncom jesene sa pripájajú k väčšiemu kŕdľu sliepok a dorastajúcich mláďat.

POTRAVA

Drop fúzatý je pomerne náročným druhom na pestrosť potravných zložiek. Živí sa živočíšnou i rastlinnou potravou podľa ich dostupnosti v jednotlivých obdobiach roka. Ak má možnosť výberu, uprednostňuje živočíšne zložky potravy (hlavne hmyz, príležitostne aj drobné stavovce). Hmyz je významným zdrojom bielkovín a ďalších látok potrebných pri procese rozmnožovania a pri raste mláďat počas prvých mesiacov ich života. Chemické ošetrovanie plodín má za následok prudký úbytok väčšiny druhov hmyzu a drobné stavovce sú len ich čiastočnou náhradou. Na jar a v lete tvoria rastlinnú potravu mladé výhonky, listy, pupene kvetov, dužinaté plody a semená poľných plodín a burín. Spolu s premenou krajiny v ostatných 4-5 desaťročiach došlo k likvidácii skupinových porastov a solitérnych drevín, najmä hlohov, divých hrušiek a čerešní, dubov, moruší, šípok. Tým sa výrazne znížila dostupnosť vitamínov a iných dôležitých látok v predzimnom období.Na jeseň a v zime sa drop živí najmä ozimnými obilninami a kapustovitými rastlinami, zvlášť ich semenami nájdenými po zbere na nezoraných strniskách. Zo živočíchov sú v potrave počas zimy zastúpené drobné zemné cicavce - hraboš poľný.

Rozšírenie v Európe

CELKOVÉ ROZŠÍRENIE DRUHU

Druh je rozšírený v Európe a Ázii medzi 35 a 55° severnej šírky Európsky poddruh (Otis tarda tarda) sa vyskytuje od Pyrenejského polostrova a severozápadného Maroka až po Sibír. Ázijský poddruh (Otis tarda dybowskii) od východného Altaja až po Mongolsko. V rámci svojho rozsiahleho areálu hniezdi veľmi nesúvisle.

ROZŠÍRENIE V EURÓPE

Európska populácia dropa fúzatého zahŕňa približne 50% celosvetovej populácie. Takmer polovica európskej populácie, ktorá sa odhaduje na 31.000 – 36.000 jedincov, je sústredená na Pyrenejskom polostrove. Početne sa vyskytuje v Španielsku, Rusku a Turecku. V Maďarsku sa odhaduje početnosť na 1100 - 1200 jedincov, v Rakúsku na 74 – 140 jedincov. Od polovice 70-tych rokov dochádza najmä v strednej Európe k dramatickému poklesu početnosti. V oblastiach západnej a strednej Európy sú populácie stále (nesťahovavé). 

 

Rozšírenie na Slovensku

 

Z publikovaných údajov je zrejmý dramatický pokles početnosti na našom území. V rokoch 1890-1900 bola početnosť odhadovaná na 2400 jedincov, v roku 1956 na 1165 a v roku 1973 už len na 410 až 693 jedincov. Po roku 1975 došlo k výraznému rozdrobeniu populácie na málopočetné kŕdle a pravidelný letný výskyt bol obmedzený len na územie Podunajskej roviny. Výnimkou boli celoročné výskyty 1-3 jedincov v Nitrianskej pahorkatine, nezákonný odstrel 1 ex. pri Svätoplukove, pozorovania jedincov pri Mojmírovciach. Do polovice 80-tych rokov bol zaznamenaný výskyt pri Kvetoslavove a Lehniciach. Pozorovania v 90-tych rokoch potvrdili kritický stav populácie na našom území, pričom výskyt jedincov bol zaznamenaný na Trnavskej pahorkatine a na Podunajskej rovine. Posledné hniezdenie na našom území bolo zaznamenané v roku 1994 juhozápadne od Bratislavy v blízkosti štátnej hranice. Početnosť hniezdnej populácie bola koncom 90-tych rokov odhadovaná na 5 až 10 samíc. V období migrácie bol druh pozorovaný na Borskej nížine, Podunajskej rovine, v Trnavskej a Hronskej pahorkatine.

 

 

 

Ohrozenia a dôvody poklesu populácie

STRATA VHODNÝCH BIOTOPOV DROPA

Rapídny pokles populácie dropa fúzatého je priamo spojený so závažnými zmenami v štruktúre biotopov. Pôvodné stepné biotopy boli z veľkej miery premenené na intenzívne obhospodarovanú poľnohospodársku krajinu.

VYSOKÁ ÚMRTNOSŤ JEDINCOV

Úmrtnosť dropov fúzatých je najčastejšie zapríčinená predátormi (najmä úmrtnosť mláďat), kolíziami s elektrickými vedeniami (úmrtnosť dospelých vtákov) a vplyvom dlhotrvajúcich zím s vysokou snehovou prikrývkou. V dôsledku dlhotrvajúceho nedostatku potravy počas zimy môžu začať inak stále populácie dropov fúzatých migrovať, pričom sa môžu dostať do oblastí s nevhodnými podmienkami a môže dôjsť k ďalším stratám na jedincoch v rámci populáce.

VYRUŠOVANIE

Druh je citlivý na vyrušovanie, hlavne na tokaniskách, počas hniezdenia a v zime, keď je obmedzená potravná ponuka. Hlavné príčiny vyrušovania súvisia s poľovníctvom, poľnohospodárstvom a rekreačnými činnosťami.

 

 

 

 

 

 

 

Stav ochrany

 

Drop fúzatý je chráneným druhom podľa slovenských aj medzinárodných právnych noriem - je zahrnutý v prílohe I Európskej smernice o vtákoch, Dodatku II Bernskej konvencie, Dodatku I Bonnskej konvencie a Dodatku I Dohody o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Stav ochrany populácie dropa fúzatého na Slovensku je v súčasnosti nepriaznivý. 

© DROPY.SK 2006