Zhrnutie projektu

 

Populácia dropa fúzatého (Otis tarda) je veľmi roztrúsená v rámci Európy, Maroka a Ázie. Najväčšia časť celosvetovej hniezdnej populácie dropa (50%) sa v súčasnosti nachádza na Pyrenejskom polostrove. V početnosti populácie ďalej nasledujú Rusko, Turecko a populácia v Karpatskej kotline. Niekoľko malých, čiastočne izolovaných populácií prežíva na niekoľkých miestach v krajinách strednej Európy. Druh už vymizol z mnohých častí svojho pôvodného areálu, najmä z Francúzka, Západného Nemecka, Poľska, krajín bývalej Juhoslávie a Veľkej Británie.

Drop fúzatý je globálne ohrozený druh hodnotený ako zraniteľný a je zaradený do prílohy I Smernice o vtákoch, prílohy II Bernskej Konvencie a prílohy I CITES. Na Slovensku je drop fúzatý tiež ohrozený a je hodnotený ako kriticky ohrozený. Na záchranu jeho populácie je nevyhnutné vykonať ochranárske opatrenia.

Jedno z dvoch projektových území, Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Sysľovské polia je posledným pravidelným hniezdiskom dropov na Slovensku a slúži ako zimovisko a zhromaždisko pre viac ako 10% stredoeurópskej populácie dropov fúzatých. Najväčšími hrozbami pre populáciu dropa fúzatého v súčasnosti sú strata vhodných biotopov a vplyvy poľnohospodárskeho využívania pozemkov, úmrtnosť jedincov, vyrušovanie a nedostatočná podpora ochrany dropa verejnosťou. Negatívny vplyv týchto ohrození by mal byť zvrátený plánovanými ochrannými opatreniami ako príprava programu starostlivosti, komunikácia so zainteresovanými, výkup a prenájom pozemkov, pilotná agro - environmentálna schéma na ochranu dropa fúzatého, kontrola predátorov a zvyšovanie povedomia verejnosti.

Partnerské organizácie, ktoré realizujú projekt na ochranu dropa fúzatého sú:
- Štátna ochrana prírody SR, ktorá je odbornou organizáciou pre ochranu prírody a krajiny
- SOS/BirdLife Slovensko, ktorá je mimovládnou organizáciou zastupujúcou BirdLife International na Slovensku
- Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), organizácia zaoberajúca sa ochranou dravých vtákov
- Obec Lehnice
- Poľovnícke združenie Lehnice 

 

 

 

Výstupy projektu

 

Výstupy projektu vo forme publikácií , dokumentov a informačných materiálov budú pridávané postupne počas realizácie projektu.

Plagát "Zachráňme dropa" (372 kB, .pdf)
Odznak drop (83,4 kB, .jpg)
Puzzle drop (328 kB, .jpg)
Samolepka drop (614 kB, .jpg)
Tričko s dropom (141 kB, .jpg)


 

Projektové územie CHVÚ Sysľovské polia

Mapa

Územie je vyhlásené za chránené vtáčie územie s účinnosťou od 1.5.2006 (stiahnite si znenie vyhlášky). Projektové územie je tvorené poľnohospodárskou pôdou s porastom vetrolamov. Biotop pozostáva z druhovo bohatých, druhotných stepných spoločenstiev na sprašových a aluviálnych pôdach rieky Dunaj. Časť územia je intenzívne obhospodarovaná orná pôda predelená vetrolamami a poľnými cestami. Hlavnou činnosťou je pestovanie plodín (kukurica, olejnaté plodiny, krmoviny), poľovníctvo a turistika (bicyklovanie). Z európskeho pohľadu plní územie dôležitú funkciu ako zimovisko pre 10% stredoeurópskej populácie dropa fúzatého a navyše tiež pre viac ako 1 % stredoeurópskej populácie husí. Prežívanie populácie dropa fúzatého na Slovensku je priamo spojené s vytváraním podmienok na ochranu územia, ktoré je dôležitou historickou lokalitou rozmnožovania tohto druhu.

Sysľovské polia sú posledným pravidelným hniezdnym územím dropa fúzatého na Slovensku, v počte do 10 hniezdiacich samíc. Zároveň je to posledné pravidelné hniezdne územie sokola červenonohého (Falco vespertinus) na Slovensku, v počte 20 párov. Na lokalite bolo taktiež zaregistrované hniezdenie ďalších vzácnych stepných druhov, hlavne sokola rároha a kane popolavej. Z európskeho hľadiska je CHVÚ Sysľovské polia dôležitým zimoviskom pre jedincov dropa fúzatého z Maďarska a Rakúska. Dôkazom toho je pravidelný výskyt relatívne vysokého počtu jedincov (až 200 jedincov) dropa fúzatého v zimnom období. 

 

 

 

Projektové územie CHVÚ Lehnice

Mapa

Územie je vyhlásené ako chránené vtáčie územie s účinnosťou od 1.9.2005 (stiahnite si znenie vyhlášky). Nachádza sa na Panónskej nížine a je tvorená poľnohospodárskou pôdou lemovanou úzkymi vetrolamami krovín a vegetáciou suchomilných druhov rastlín. Celé územie je poľovnícky obhospodarované. V súčasnosti je jedným z najdôležitejších druhov s nepravidelným výskytom práve drop fúzatý. Oblasť CHVÚ je poslednou lokalitou na Žitnom ostrove, kde bol príležitostne drop pozorovaný. Práve preto je táto lokalita aktuálne považovaná za potenciálne územie návratu tohoto druhu na historické územie. Základným predpokladom opätovného rozšírenia dropa fúzatého je vytvorenie vhodného zloženia biotopov a ich dlhodobý manažment vychádzajúci z biologických požiadaviek tohoto druhu. Podstatným dôkazom významnosti územia pre dropa fúzatého je nárast susednej maďarskej populácie s trendom rozširovať sa severným smerom na historické lokality na území Slovenska.

CHVÚ Lehnice je jedným z piatich dôležitých území pre sokola červenonohého (Falco vespertinus) na Slovensku. Je tiež dôležitým územím ako oddychové miesto migrujúceho vtáctva a zimovisko dravcov. Hlavným ohrozením pre dropa je intenzívne poľnohospodárstvo a vysoká hustota elektrických vedení. 

 

 

Projektový tím

 

Zuzana Guziová
Manažér projektu
ŠOP SR
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Tel./fax: +421 (0)2 5542 2186
Mobil: +421 (0)
917 631 031
zuzanaguzi@yahoo.com


Jozef Chavko
Odborný koordinátor
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Tel./ fax: +421 (0)2 55573440
Mobil: +421 (0)903 768 394
chavko@dravce.sk


Boris Maderič
Expert na poľnohospodárstvo
SOS/BirdLife Slovensko
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Tel./fax: +421 (0)2 5542 2186
Mobil: +421 (0)904260301
maderic@vtaky.sk


Lucia Matejovičová
Senior Expert
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Sekurisova 16
841 02 Bratislava
Tel./ fax: +421 (0)2 55573440
Mobil: +421 (0)903 768 394
matejovicova@dravce.sk


Marek Sádovský
Site manažér CHVÚ Sysľovské polia
ŠOP SR
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Tel./fax: +421 (0)2 5542 2186

 

Ján Tóth
Strážca CHVÚ Sysľovské polia
ŠOP SR
Mlynské nivy 41
821 09 Bratislava
Tel./fax: +421 (0)2 5542 2186

Mobil: +421 (0)908 105631
jan.toth@post.sk

 

Valéria Szomolai
Site manažér CHVÚ Lehnice
ŠOP SR
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 (0)31 551 62 29
Fax: +421 (0)31 551 62 29
Mobil: +421 (0)905 113
681
szomolai@foruminst.sk


Vojtech Szűcs
Strážca CHVÚ Lehnice
ŠOP SR
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 (0)31 551 62 29
Fax: +421 (0)31 551 62 29
Mobil: +421 (0)907
747207
vojtoszucs@szm.sk


Peter Krempaský
kontaktná osoba pre ŠOP SR, RCOP Bratislava
Mlynská dolina 1, 811 04
Bratislava
Tel.:+421 (0)2 5937 53 47

Fax: +421 (0)2 5937 53 81
Mobil: +421 (0)917 631 025
peter.krempasky@sopsr.sk


Alexander Fekete
kontaktná osoba pre ŠOP SR, S-CHKO Dunajské luhy
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
Tel: +421 (0)31 551 62 29
Fax: +421 (0)31 551 62 29
Mobil: +421 (0)917 631
147
alexander.fekete@sopsr.sk

 

© DROPY.SK 2006